Voordelig schenken

U kunt uw gift aan het COC volledig fiscaal aftrekbaar maken. U hoeft daaroor niet naar de notaris. Als u een overeenkomst met het COC sluit waarin u aangeeft een periodieke gift te doen, mag u deze gift volledig aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Ongeacht de hoogte van uw schenking of uw inkomen.

Periodieke schenkingen lopen gemakkelijk via COC Nederland. Alle schenkingen tot 5000 euro komen ten bate van het Bob Angelo fonds. Dit fonds ondersteund financieel kleine locale initiatieven die ontmoeten en acceptatie bevorderen. COC West-Brabant financiert voor een groot gedeelte zijn bijeenkomsten en activiteiten vanuit het Bob Angelo Fonds. Lees hier meer over het Bob Angelo Fonds.

De belastingdienst heeft het u en ons makkelijk gemaakt. Op deze pagina leest u hoe.

Voordelen van een periodieke gift

  • Uw kunt uw gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting;
  • U kunt het belastingvoordeel desgewenst gebruiken om uw steun te verhogen;
  • U strijdt structureel mee voor de mensenrechten van LHBTI’s.

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar het COC die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar het COC
  • het COC u geen tegenprestatie levert voor de gift

 

Rekenvoorbeeld schenking met akte

Tarief inkomstenbelasting 42 procent (de belastingteruggave is afhankelijk van uw belastingtarief)

rekenvoorbeeld schenking via notariele akte

Of gebruik de online schenkcalulator.

 

De Belastingdienst biedt standaard formulieren aan voor het sluiten van een overeenkomst voor het doen van een periodieke gift en het eventueel afgeven van betalingsvolmacht:

Periodieke gift in geld

Gebruik het PDF-formulier ‘Periodieke gift in geld‘ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan COC Nederland. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor het COC Nederland als de ontvangende instelling. U stuurt alles in naar het COC en u ontvangt van ons het aangevulde en ondertekend exemplaar van de overeenkomst voor uw eigen administratie retour. U maakt zelf jaarlijks de toegezegde gift over.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar COC Nederland wordt overgemaakt? Vult u dan ook het PDF-formulier ‘Betalingsvolmacht‘ in. Als u deze naar COC Nederland verstuurt, geeft u COC Nederland toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

COC Nederland regelt het voor u!

Maak uw steun aan het COC vandaag nog fiscaal aftrekbaar. De volledige formulieren (ook uw eigen exemplaar!) stuurt u in een portvrije envelop naar:

COC Nederland
Antwoordnummer 2966
1000 RA  Amsterdam

U krijgt van ons uw exemplaar aangevuld met onze gegevens en door ons ondertekend retour.

Veelgestelde vragen

Mijn giften bedragen al meer dan 1 procent van mijn verzamelinkomen.
Als u uw gift omzet in een notariële schenking kunt u deze gift voor 100 procent aftrekken. Bij een gift zonder akte mag u deze pas van uw verzamelinkomen aftrekken als u meer dan 1 procent ervan aan goede doelen schenkt. Bovendien mag u dan maximaal 10 procent aftrekken. Deze grenzen gelden niet bij een notariële schenking.

Het is maar een kleine gift die ik aan COC Nederland geef.
De hoogte van uw gift maakt niet uit. Voor een gift per notariële akte geldt voor de belastingdienst geen ondergrens.

Het komt mij niet uit om de schenking in een keer te betalen.
U kunt uw schenking verspreid over het jaar betalen. Betaalt u het liefst per maand of per kwartaal dan is dat geen probleem. De belastingdienst stelt als enige voorwaarde dat het totale bedrag van de schenking in een kalenderjaar betaald moet zijn. U kunt zelf bepalen in hoeveel keer u uw schenking betaalt.

Ik ben al op leeftijd en wil mijn familie niet met een financiële verantwoordelijkheid opzadelen mocht ik onverhoopt komen te overlijden.
In geval van overlijden vervalt de overeenkomst tussen u en het goede doel. De gift stopt dus uiterlijk bij uw overlijden. Uw nabestaanden zullen niet aansprakelijk worden gehouden voor de schenking die u doet.

Kan ik ook het COC in mijn regio als goed doel aanmerken?
Dat kan zeker. Alle bij de federatie COC Nederland aangesloten COC-vereniging zijn aangemerkt als ANBI. Vult u dan de naam van COC West-Brabant in als ontvangende instelling. U stuurt het formulier naar het  antwoordnummer van COC Nederland en wij sturen de formulieren door naar de vereniging. Zij handelen de overeenkomst verder af. Niet alle regionale COC’s hebben de mogelijkheid voor automatische incasso.

Meer informatie

COC Nederland heeft het CBF-keurmerk Erkend goed doel en is samen met COC West-Brabant door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie wensen, neemt u dan gerust contact met ons op via info@coc.nl of (020) 623 45 96 .
Voor fiscale vragen over schenken kunt u ook bellen met de belastingtelefoon, telefoonnummer 0800 0543 (gratis) of kijken op www.belastingdienst.nl.